Euro

บทวิเคราะห์

ข่าวสาร เทรนด์ & บทวิเคราะห์ 15.12.2020

อังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีประกาศเริ่มบังคับใช้มาตรการกักตัวทั่วประเทศ ประเทศอื่น ๆ กำลังเตรียมความพร้อมที่จะติดตามเส้นทางเดียวกัน