วันหยุดในตลาดหุ้นแตกต่างกันไปตามตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง และบ่อยครั้งมักจะตรงกันกับวันหยุดธนาคาร