Các biện pháp phong tỏa ở Úc đang ảnh hưởng đến nền kinh tế.