Các báo cáo kinh tế từ Đức và Pháp cho thị trường biết rằng người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu.