Chúng tôi sẽ xem xét các sự kiện quan trọng nhất trong tuần qua, có thể ảnh hưởng đến xu hướng trong tương lai.