Tại sao khủng hoảng xảy ra? COVID-19 và việc Trump giành chiến thắng trước Fed phải làm gì trước khủng hoảng? Chúng ta nên mong đợi gì từ các nền kinh tế và Bitcoin? Hãy đọc bài vi...