Chúng tôi sẽ đề cập đến về những sự kiện quan trọng nhất trong tuần qua, có thể ảnh hưởng đến xu hướng trong tương lai.