การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนี “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” (สำหรับมืออาชีพ)


ในบทความฉบับนี้ เราจะโฟกัสเรื่องการตั้งค่าอย่างแม่นยำแบบมืออาชีพและการคำนวณดัชนี “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”

สูตรการคำนวณ


สูตรทั่วไปในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีดังนี้:

https://lh4.googleusercontent.com/0TPoneKCR7ZTx_hyBa7mIzcKr-cFUGE3dKBipk9I8LJiJacaXdNCjmIccXVx3m5V9kxldlMZK4u9ajZA2QLfimNvrpexAqghzWrJ3vmbhgXsZeNHZOcTa4XSZG8f3X5Bou5ywX-5

โดยที่: https://lh6.googleusercontent.com/cxlCcXFBzlkFrvUiLU5OdlGcV3ZBCN6AW3x-9spG0wGnaZMkJ3FBH1AH9oaOzh-TUmjKIac0ZcmrdZ7dzYiSXXJEfDqCH-YgzFIbTUBq1wZ8_6c6uxPiwgf0R47zWTHSjokh502p คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักที่จุด t

  • n คือ จำนวนตัวเลขของฟังก์ชั่นเดิมสำหรับการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
  • https://lh6.googleusercontent.com/AbF-4dh6sl4jMC11jcXsiSpFhgkynHT8ihe32wFWkWjzC9TdpPj0zvLQCGARzsrUv68KrliYzGQyry9eJe20phl5CSrirCSrNMNnUZ3B5IYO5WhwL7xSCQZat2iANAYGFiq-YX_h คือ น้ำหนักปรับมาตรฐาน (ถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์) ของค่า t-i ของฟังก์ชั่นเริ่มต้น
  • https://lh4.googleusercontent.com/U1Iqy2AyA5jHlVICsOcn0WTheDPQIq_G5Tpdlv_dNrrhYLfTnzbkG3X3eVLjTLYzE88eXc3fXAUzVDXAmk2xFIXBNdJlhjGRGeH_T7ZGL1wvU7eMD30s-VominT7dRZZydnrrfYH คือ ค่าฟังก์ชั่นเดิม ณ เวลา i ที่ระยะห่างจากเวลาปัจจุบัน

การปรับค่ามาตรฐานของการถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์คำนวณดังนี้:

https://lh5.googleusercontent.com/844RJFWyml2rep9vkY52HqZ1yw_FMP1v-RZKNMl4YMnfuu1UnhchScbH7S5WaZ5qr8pWiiwlDHqHcfx94X_bk0SVUxEyHBrTH1SkAu1JhzFZyOAcv0_p0l-WS6xJPVxD-M_HU2-Q

ค่าถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์สามารถคำนวณได้ ดังนี้:

https://lh3.googleusercontent.com/_Ji6uTknZtjkORekc2F5uEbTcEUKjdMo3SYoLf9V9paODK_QcD-IIP6lxm5V_E_11nTqIgkS3JfgFpCvynFu0JgHuTkK6UW1RMRQ6tDqwL3aVktQnvutTkyYoZgGW56lVMKjm3QU https://lh4.googleusercontent.com/Q_Ox7YpJkYhe-pd1yzmacgOk4kDw0yQCkvhX6_zODnji8OivFQuqvc9es6Viep0s8f-PA1opKSXJOOIQgGTNbv7Tqh3DKtkya2qHl4cgSWp5_DZ455t0JG6Haf4Icp9g-WsMFk_4

โดยที่ https://lh3.googleusercontent.com/DQeW93e9U0_YlRz2MdEDNnTbB_QQio2ayxMQtC_fAINxbyfrlMHvmHroho3hQLv6zkolwG7yeSo3ugx4tagE36fUaBgtHEbwgVntHmduj9HJE2uVVOoJf9BPkv-sZt016DFxmo30 คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่ถ่วงน้ำหนักของค่า “t-i” ของฟังก์ชั่นเดิม ค่าฟังก์ชั่นใช้คำนวณโดยการใช้ราคาปิดตัว โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถคำนวณออกมาบนพื้นฐานของจุดอื่นๆ (ราคาเปิดตัว ราคาสูงสุดหรือต่ำสุด ค่าเฉลี่ย ฯลฯ) การคำนวณนี้สามารถทำได้ในหน้าต่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคอีกหน้าต่างหนึ่งแยกต่างหาก

 

กรณีพิเศษ


ค่าถ่วงน้ำหนักค่าสัมประสิทธิ์ https://lh5.googleusercontent.com/9tDbd19OM5zApIxNAt0WSfzisX1JtCZMiyUKkFkaGgKBBV5anVYZzbg0GtxejLTvuF1mbcWenP024GvqPobW8reg6pz1i8YUO0x6Lq-XtfCQ_vB2TCZ_XwK6142dOVcw4PzOoGnI เป็นตัวระบุประเภทค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

1. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) จะใช้เลข 1 เป็นค่าถ่วงน้ำหนักเสมอ โดยสูตรสุดท้ายจะเท่ากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เลขคณิต: https://lh3.googleusercontent.com/Ctp1FNReKm_wHYrO4h78AHHeS_4z2RF7YGKf-KLuVOrpMNm7-kiWP3tBu12nYU3k0lPjVV8A6RANbjehMrjILOcy2u195yn4C2A67Gppw7mvNBaZuhLVY1fGn4fl8KBSS5-e3aoy

2. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลัง (EMA) ฟังก์ชั่นชี้กำลังมักใช้งานในการถ่วงน้ำหนักเสมอ โดยน้ำหนักจะลดลงตามอัตราการชี้กำลังและจะไม่มีค่าเท่ากับศูนย์ คำนวณได้ตามสูตรดังนี้: https://lh6.googleusercontent.com/Ydyt1_8W6S9jGrU2W6VGFRxrFr02nGMY0VLIC7zpoL-TwbvOSupQlaDmHIHDYSvOjDr3GECNPlIxgnE6FPD76TMkNZAVhWfRcPcH8LL9EJIk3WeW4Tp1aFwH6MyIxVxFt7wFNK9l

ค่าสัมประสิทธิ์ https://lh6.googleusercontent.com/oy7FmwJ4DRIQHxiKJRAikcd3pLAR4v6CHJS3D1G9RLXr9pFNW40X8xHNynuo95sh6-uLoHZvzN3q-4ctO6NTwZ4y4fBcdn__rWxQZ7YuG0KbZU1PdKW6-w6IgUaNw1qqrOafcarj สามารถเลือกใช้ค่า 0 ถึง 1 ได้ตามต้องการ ตัวอย่างเช่น ค่านี้อาจใช้สูตรค่าเฉลี่ยการปรับเรียบ:

https://lh6.googleusercontent.com/u1C2-DgBDwyk16w6numZolkKn-nxnqQ15zMWUnbXTDGque6LRWxhrG3JZRGk1x5I0uQarsBvGSwwj-VTkiOHhGexj797JuaF0vWL4QMJzZqg9AVDv-unMPvCF8siYhZYdJweQFlx ดังนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลังจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างปรับเรียบ

 

ตัวอย่างการคำนวณ


ลองคำนวณค่าฟังก์ชั่น https://lh5.googleusercontent.com/h9lseMkFAgJhcp6C5kaz6tydckL9teQjaIyaeGH_oYIba1rGmf0a-CJ6Xl5hZUktzD2a05AgBQ2kjiFBNLmRxZkUASTLzJ9fPJxJRUUYTfWlnnoZplDK99PmUAeRc-PIGsSFk1zL(เช่น ราคาปิดตัวของแท่งเทียนรายวัน)และคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในแบบต่างๆ

สมมติว่าเรามีราคา 5 ราคา (รายวัน) อยู่ที่ 80, 106, 85, 87, 93 ลองคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 จุดและดูว่าผลลัพธ์แตกต่างกันอย่างไร

SMA

วันแรก: SMA (3) = (80 + 106 + 85) / 3 = 90.3

วันที่สอง: SMA (3) = (106 + 85 + 87) / 3 = 92.6

วันที่สาม: SMA (3) = (85 + 87 + 93) / 3 = 88.3

EMA

วันแรก: EMA (3) = EMA (2) + K * [85 – EMA (2)]

สูตรที่จำเป็นสำหรับการคำนวณ มีดังนี้:

• EMA (2) = EMA (1) + K * [106-EMA (1)]

• EMA (1) = EMA (0) + K * [80-EMA (0)] = 80

EMA (2) = 80 + 2/3 * [106-80] = 97.33

EMA (3) = EMA (2) + K * [85 – EMA (2)]

วันแรก: EMA (3) = 97.33 + 1/2 * [85 – 97.33] = 91.165

วันที่สอง: EMA (3) = 91,165 + 1/2 * [87 – 91,165] = 89,083

วันที่สาม: EMA (3) = 89,083 + 1/2 * [93 – 89,083] = 91,042

https://lh6.googleusercontent.com/jsVcffZ6wSLhq8cTZgacLI8EJQ4XnvRtPmO8wU2uNdoiVqXg0QkzdbjEua6pJaTQSDpkdQZkFZsrRP0XuXjXBinv5MZwxumKf6rPhOlagXTaTEUT82APo0RFMKSKwcZTOwIEXC2m

กราฟข้างต้นแสดงให้เห็นว่าค่า EMA (เส้นประสีแดง) ปรับเรียบค่าเบี่ยงเบนในราคาเป็นอย่างมากและค่า SMA (เส้นสีดำ) ก็เป็นไปตามดัชนีข้างต้น

 

ดัชนี MA ประเภทอื่นๆ


ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีอีกมากมายหลายประเภทด้วยกัน เช่น:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก (WMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงปริมาตร(VMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวแบบ Kaufman (KAMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวแบบ Tushara Chanda (VIDYA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลังสอง (DEMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้กำลังสาม (TEMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับตัวแบบ Brown (MMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Jurik (JMA)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปรับเรียบ (SMMA)

• ค่ากลางเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMM)

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สะสม (CMA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือหนึ่งในดัชนีที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และสำคัญมากที่สุดในการวิเคราะห์ตลาด มีดัชนีอื่นๆ หลายตัวที่ทำงานบนพื้นฐานของดัชนีตัวนี้ ได้แก่

• ดัชนี Bollinger Bands ทำงานบนพื้นฐานของดัชนี SMA ที่ระยะเวลา 20

• ดัชนี MACD ทำงานด้วยดัชนี EMA

• ดัชนี “Alligator” ทำงานด้วยดัชนี SMMA ฯลฯ

นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงควรเริ่มทำความคุ้นเคยกับการทำงานของดัชนีการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ด้วยการใช้งานค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทต่างๆ

Related posts
การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน vs. ทางเทคนิค: เข้าใจความแตกต่าง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค คือ สองวิธีการในการวิเคราะห์มูลค่าสินทรัพย์ แต่ละสไตล์มีข้อดีและข้อเสียเป็นของตนเอง แต่การทำความเข้าใจวิธีการใช้งานนั้นจะช่วยนำพาการเทรดของคุณ...
การจัดการเงิน

Insider Trading: คืออะไร ไม่ใช่อะไร และคุ้มค่าหรือไม่

"Insider trading" หรือการเทรดโดยคนวงใน อาจฟังดูเหมือนคลับชนชั้นสูงที่นักเทรดล้วนอยากเข้าร่วมด้วย ทำไมถึงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอดีต และอะไรคือผลที่ตามมาจากการเข้าร่วม?
จิตวิทยา

เราจะเอาชนะความเร่งรีบได้อย่างไร? กฎเวลา 15 นาที

การซื้อขายดีๆ อาจไม่มาหาเราโดยทันที โอกาสในการทำการซื้อขายล้วนขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ สไตล์การเทรด สถานการณ์ในตลาด และปัจจัยอื่นๆ หลายประการ