Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo “Trung bình động” (dành cho các chuyên gia)


Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thiết lập và tính toán chuyên nghiệp và chính xác của chỉ báo “Trung bình động”.

 

Công thức tính


Đây là công thức chung để tính toán chỉ báo Trung bình động:

https://lh4.googleusercontent.com/0TPoneKCR7ZTx_hyBa7mIzcKr-cFUGE3dKBipk9I8LJiJacaXdNCjmIccXVx3m5V9kxldlMZK4u9ajZA2QLfimNvrpexAqghzWrJ3vmbhgXsZeNHZOcTa4XSZG8f3X5Bou5ywX-5

Trong đó: https://lh6.googleusercontent.com/cxlCcXFBzlkFrvUiLU5OdlGcV3ZBCN6AW3x-9spG0wGnaZMkJ3FBH1AH9oaOzh-TUmjKIac0ZcmrdZ7dzYiSXXJEfDqCH-YgzFIbTUBq1wZ8_6c6uxPiwgf0R47zWTHSjokh502p — giá trị của chỉ báo trung bình động tại điểm t;

  • n — số giá trị của hàm gốc để tính chỉ báo trung bình động;
  • https://lh6.googleusercontent.com/AbF-4dh6sl4jMC11jcXsiSpFhgkynHT8ihe32wFWkWjzC9TdpPj0zvLQCGARzsrUv68KrliYzGQyry9eJe20phl5CSrirCSrNMNnUZ3B5IYO5WhwL7xSCQZat2iANAYGFiq-YX_h — giá trị bình thường (hệ số trọng lượng) của giá trị t-i của hàm ban đầu;
  • https://lh4.googleusercontent.com/U1Iqy2AyA5jHlVICsOcn0WTheDPQIq_G5Tpdlv_dNrrhYLfTnzbkG3X3eVLjTLYzE88eXc3fXAUzVDXAmk2xFIXBNdJlhjGRGeH_T7ZGL1wvU7eMD30s-VominT7dRZZydnrrfYH — giá trị của hàm ban đầu tại thời điểm i khoảng thời gian xa thời điểm hiện tại.

Bình thường hóa hệ số trọng số có nghĩa là:

https://lh5.googleusercontent.com/844RJFWyml2rep9vkY52HqZ1yw_FMP1v-RZKNMl4YMnfuu1UnhchScbH7S5WaZ5qr8pWiiwlDHqHcfx94X_bk0SVUxEyHBrTH1SkAu1JhzFZyOAcv0_p0l-WS6xJPVxD-M_HU2-Q

Hệ số trọng số có thể được tính như sau:

https://lh3.googleusercontent.com/_Ji6uTknZtjkORekc2F5uEbTcEUKjdMo3SYoLf9V9paODK_QcD-IIP6lxm5V_E_11nTqIgkS3JfgFpCvynFu0JgHuTkK6UW1RMRQ6tDqwL3aVktQnvutTkyYoZgGW56lVMKjm3QU https://lh4.googleusercontent.com/Q_Ox7YpJkYhe-pd1yzmacgOk4kDw0yQCkvhX6_zODnji8OivFQuqvc9es6Viep0s8f-PA1opKSXJOOIQgGTNbv7Tqh3DKtkya2qHl4cgSWp5_DZ455t0JG6Haf4Icp9g-WsMFk_4

Trong đó https://lh3.googleusercontent.com/DQeW93e9U0_YlRz2MdEDNnTbB_QQio2ayxMQtC_fAINxbyfrlMHvmHroho3hQLv6zkolwG7yeSo3ugx4tagE36fUaBgtHEbwgVntHmduj9HJE2uVVOoJf9BPkv-sZt016DFxmo30 — là hệ số trọng số của giá trị “t-i” của hàm ban đầu.

Giá trị của hàm thường được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa. Đường trung bình động có thể được xây dựng lại dựa trên các điểm khác (giá mở cửa, mức giá tối đa, mức giá tối thiểu, mức giá trung bình,…). Điều này có thể được thực hiện trong một cửa sổ phân tích kỹ thuật riêng biệt.

 

Trường hợp đặc biệt


Các giá trị của hệ số trọng số https://lh5.googleusercontent.com/9tDbd19OM5zApIxNAt0WSfzisX1JtCZMiyUKkFkaGgKBBV5anVYZzbg0GtxejLTvuF1mbcWenP024GvqPobW8reg6pz1i8YUO0x6Lq-XtfCQ_vB2TCZ_XwK6142dOVcw4PzOoGnI xác định loại chỉ báo trung bình động.

1. Trung bình động giản đơn (SMA).

Số 1 luôn được sử dụng như một trọng lượng. 1. Công thức cuối cùng bằng chỉ báo trung bình động giản đơn của các giá trị số học:

https://lh3.googleusercontent.com/Ctp1FNReKm_wHYrO4h78AHHeS_4z2RF7YGKf-KLuVOrpMNm7-kiWP3tBu12nYU3k0lPjVV8A6RANbjehMrjILOcy2u195yn4C2A67Gppw7mvNBaZuhLVY1fGn4fl8KBSS5-e3aoy

2. Trung bình động theo cấp số mũ (EMA).

Một hàm số mũ thường được sử dụng như một trọng lượng. Trọng lượng giảm theo số mũ và không bao giờ bằng không. Nó được định nghĩa theo công thức sau:

https://lh6.googleusercontent.com/Ydyt1_8W6S9jGrU2W6VGFRxrFr02nGMY0VLIC7zpoL-TwbvOSupQlaDmHIHDYSvOjDr3GECNPlIxgnE6FPD76TMkNZAVhWfRcPcH8LL9EJIk3WeW4Tp1aFwH6MyIxVxFt7wFNK9l

Hệ số https://lh6.googleusercontent.com/oy7FmwJ4DRIQHxiKJRAikcd3pLAR4v6CHJS3D1G9RLXr9pFNW40X8xHNynuo95sh6-uLoHZvzN3q-4ctO6NTwZ4y4fBcdn__rWxQZ7YuG0KbZU1PdKW6-w6IgUaNw1qqrOafcarj có thể được lựa chọn tùy ý trong khoảng từ 0 đến 1. Ví dụ, nó được thể hiện bằng giá trị của chỉ báo trung bình động giản đơn:

https://lh6.googleusercontent.com/u1C2-DgBDwyk16w6numZolkKn-nxnqQ15zMWUnbXTDGque6LRWxhrG3JZRGk1x5I0uQarsBvGSwwj-VTkiOHhGexj797JuaF0vWL4QMJzZqg9AVDv-unMPvCF8siYhZYdJweQFlx

Do đó, chỉ báo trung bình động theo cấp số mũ phản ứng với những thay đổi giá cả san bằng hơn.

 

Ví dụ


Hãy lấy một vài giá trị của hàm https://lh5.googleusercontent.com/h9lseMkFAgJhcp6C5kaz6tydckL9teQjaIyaeGH_oYIba1rGmf0a-CJ6Xl5hZUktzD2a05AgBQ2kjiFBNLmRxZkUASTLzJ9fPJxJRUUYTfWlnnoZplDK99PmUAeRc-PIGsSFk1zL (ví dụ, giá đóng cửa tính theo cây nến ngày) và tính giá trị của các đường trung bình động khác nhau.

Giả sử chúng ta có 5 mức giá (ngày): 80, 106, 85, 87, 93. Hãy tính toán chỉ báo trung bình động tại 3 điểm và đánh giá sự khác nhau giữa chúng.

SMA

Ngày đầu tiên: SMA (3) = (80 + 106 + 85) / 3 = 90.3

Ngày thứ hai: SMA (3) = (106 + 85 + 87) / 3 = 92.6

Ngày thứ ba: SMA (3) = (85 + 87 + 93) / 3 = 88.3

EMA

Ngày đầu tiên: EMA (3) = EMA (2) + K * [85 – EMA (2)]

Những điều chúng ta cần để tính toán bao gồm:

• EMA (2) = EMA (1) + K * [106-EMA (1)]

• EMA (1) = EMA (0) + K * [80-EMA (0)] = 80

EMA (2) = 80 + 2/3 * [106-80] = 97.33

EMA (3) = EMA (2) + K * [85 – EMA (2)]

Ngày đầu tiên: EMA (3) = 97.33 + 1/2 * [85 – 97.33] = 91.165

Ngày thứ hai: EMA (3) = 91,165 + 1/2 * [87 – 91,165] = 89,083

Ngày thứ ba: EMA (3) = 89,083 + 1/2 * [93 – 89,083] = 91,042

https://lh6.googleusercontent.com/jsVcffZ6wSLhq8cTZgacLI8EJQ4XnvRtPmO8wU2uNdoiVqXg0QkzdbjEua6pJaTQSDpkdQZkFZsrRP0XuXjXBinv5MZwxumKf6rPhOlagXTaTEUT82APo0RFMKSKwcZTOwIEXC2m

Đồ thị cho thấy EMA (đường chấm đỏ) san bằng sự chênh lệch mạnh mẽ về giá và SMA (đường màu đen) được định hướng bởi chúng.

Các kiểu chỉ báo Trung bình động khác


Ngoài ra còn có nhiều loại chỉ báo trung bình động khác, bao gồm:

• Đường trung bình động có trọng số (WMA).

• Đường trung bình động theo khối lượng giao dịch (VMA).

• Đường trung bình động thích ứng Kaufman (KAMA).

• Đường trung bình động thích ứng Tushara Chanda (VIDYA).

• Đường trung bình động mũ hai (DEMA).

• Đường trung bình động mũ ba (TEMA).

• Đường trung bình động Modified Brown (MMA).

• Đường trung bình động Jurik (JMA).

• Đường trung bình động san bằng (SMMA).

• Đường trung bình động giản đơn (SMM).

• Đường trung bình động tích lũy (CMA).

Chỉ báo trung bình động là một trong những chỉ báo đơn giản, hiệu quả và quan trọng nhất cho phân tích thị trường. Nhiều chỉ báo khác cũng được dựa trên chúng:

• Chỉ báo Bollinger Bands dựa trên chỉ báo SMA ở phiên giao dịch 20.

• Chỉ báo trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) được dựa trên chỉ báo EMA.

• Chỉ báo “Alligator” được dựa trên chỉ báo SMMA,….

Đó là lý do tại sao chúng ta nên bắt đầu làm quen với công việc của các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, bên cạnh chỉ báo trung bình động.

Related posts
Phân tích kỹ thuật

Chỉ báo Trung bình động

Chỉ báo trung bình động (MA) là một chỉ báo xu hướng trong phân tích kỹ thuật và là cơ sở của nhiều chiến lược giao dịch. Đây là một đường trên đồ thị, cho thấy giá trị trung bình...