Mỗi nhà giao dịch cuối cùng đều quyết định một loại tài sản nhất định mà họ thích làm việc cùng Động lực của giá dầu thực sự...