Sự cải thiện môi trường kinh doanh ở Đức, cũng như tình trạng thất nghiệp ở EU giảm, đang giúp đồng tiền châu Âu tăng lên mức cao mới.